цени услуги информация контакти
Услуги

Организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети, по реда на Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансово отчитане.

Финансово-счетоводни и данъчни консултации

Изготвяне на :

 • бизнес проекти
 • икономически обосновки и анализи

Одит

Счетоводните услуги, които ви предлагаме включват:

 • Комплексно счетоводно обслужване и счетоводни консултации
 • Труд и работна заплата
 • Организиране отчитане на корпоративни данъци и ДДС
 • Месечно осчетоводяване на документация и информация, съгласно приложимите Национални и Международни стандарти за финансово отчитане, Закона за счетоводството и другите нормативни актове на Република България
 • Комуникация и представителство пред данъчната администрация
 • Изготвяне на периодични финансови отчети за целите на управлението
 • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет и данъчна декларация
 • Изготвяне на Интрастат декларации и други отчети и формуляри свързани със Закона за статистиката.

Данъчните консултации, които ви предлагаме включват:

 • Консултации във връзка с ДДС ефекти, корпоративно и лично подоходно облагане, еднократни данъци и всички други преки и непреки данъци, сделки между свързани лица и конкретни данъчни процедури
 • Консултации във връзка с местни данъци и такси, данъци върху недвижимо имущество
 • Консултации във връзка с прилагане на Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане и изготвяне на искания за прилагането им
 • Консултации във връзка с данъчни ефекти при бизнес схеми, сливания, придобивания и други свързани с управленски бизнес решения въпроси
 • Представителство пред данъчните органи, включително по време на данъчни ревизии и насрещни проверки, и съдействие при изготвянето и подаването на данъчни власти, декларации и други изисквани отчетни форми
 • Данъчни консултации за всеки отделен казус възникнал в процеса на вашата работа

Предоставяйки своите услуги, „Нове – 96“ ООД освобождава клиентите си от поддържане на отдел Счетоводство и отдел Труд и работна заплата, наемане на допълнителен специализиран персонал (счетоводители) и закупуване на скъпо струващ счетоводен и информационен софтуер.

"Нове-96" ООД©